Österstjernan rf dataskydd för medlemmarna

Bästa  medlem !

 

Vi vill försäkra oss om att du är på det klara med hur dina personuppgifter behandlas. Denna dataskyddsbeskrivning ger dig upplysning om hur vi inhämtar och behandlar dina personuppgifter.  I beskrivningen behandlar vi de uppgifter, som krävs av person-skyddslagen ( 523/99 ) och EU:s dataskyddsdirektiv ( EU 2016/679)  och redogör för Österstjernan Rf:s sätt att behandla dina personuppgifter.

 

Varför vi insamlar personuppgifter och hur de arkiveras

Vi behandlar dina personuppgifter enligt våra lagstadgade förpliktelser till den del de baserar sig på lagen och myndigheternas förordnanden. Vi uppbevarar dina person-uppgifter så länge det är nödvändigt för uppfyllandet av det ändamål för vilket de är insamlade. Vi definierar tiden för uppgifternas uppbevarande enligt följande: den tid, som definieras i gällande lagstiftning såsom förenings- och bokföringslagen, samt den tid som eventuellt pågående rättegångsförfaranden och undersökningar kräver.

Hur dina personuppgifter är skyddade

Österstjernan Rf har vidtagit vederbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder för skyddandet av dina personuppgifter. I praktiken innebär detta, att dina personuppgifter skyddas på det sätt som förutsätts av uppgifternas ömtålighet och de därmed  förbundna. riskerna. Åtkomligheten till personuppgifterna är begränsad till dem som vederbörligen har behov av dem. Personuppgifterna förvaras i ett låst utrymme och de elektroniskt uppbevarade uppgifterna bakom lösenord.

Varifrån får vi dina personuppgifter och åt vem utlämnas de

Vi får dina personuppgifter i första hand av dig själv. Dina personuppgifter behandlas i Österstjernan Rf endast av därtill förordnade personer. Dina personuppgifter överlämnas inte till tredje part. Dina personuppgifter kan eventuellt överlämnas till finska myndigheter. Dina personuppgifter överlämnas inte utanför Finland.

Cookies

Vi använder cookies. Med hjälp av cookies samlar vi information om besökarantalet på webbplatsen (Google analytics). Genom att använda Österstjernan-sidan godkänner du användning av cookies.

Dina rättigheter

Du har åtkomsträttighet till de av dina personuppgifter, som vi behandlar.  Du har rätt att korrigera och uppdatera felaktiga eller otillräckliga uppgifter som berör dig. Vid vissa tillfällen har du rätt att begära, att dina personuppgifter elimineras, om uppgifterna inte mera behövs för det ändamål de ursprungligen insamlats för.  Vi eliminerar genast sådana uppgifter, såvida vi inte är lagligen förpliktade att uppbevara dem. Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta föreningens dataskyddsansvariga. 

Inlämnande av klagomål.

Om vi enligt din åsikt inte har behandlat dina personuppgifter korrekt, kan du kontakta dataskyddsmyndigheterna och inlämna ett klagomål

Även din egen aktivitet kan påverka. Skydda din egen och andras integritet genom att iaktta försiktighet vid överlämnandet av dina personuppgifter och övrig ömtålig information.

UPPRÄTTHÅLLARE  AV  REGISTRET: Österstjernan  Rf, Skeppsbron 1, 07900  Lovisa
1756415 - 2 

DATASKYDDSANSVARIG: Föreningens styrelseorförande

PERSON-  OCH  KONTAKTUPPGIFTER: Vi behandlar dina person- och kontaktuppgifter. Sådana är t.ex. namn , personsignum , adress- och  övriga kontaktuppgifter.

UPPBEVARINGSTID: Dokumentationens lagstadgade uppbevaringstid och personuppgifterna för den tid medlemskapet varar.

INFORMATIONSKÄLLA: I första hand medlemmen själv.

BEHANDLING  OCH  ÖVERLÄMNANDE  AV  PERSONUPPGIFTERNA: Personuppgifter kan överlämnas till finska myndigheter. Personuppgifter överlämnas inte utanför Finland. Dina personuppgifter behandlas inom Österstjernan Rf endast av därtill förordnade personer.

DATASKYDD: Personuppgifterna förvaras i ett låst utrymme och de elektroniskt uppbevarade uppgifterna  bakom lösenord.

RÄTTIGHETER. Medlem har tillgång till sina egna personuppgifter  och rättighet att korrigera och uppdatera dem.

 

OBS!

GENOM ATT BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT FÖRBINDER DU DIG TILL ATT FÖLJA DATASKYDDSINSTRUKTIONERNA OCH GODKÄNNA ÖSTERSTJERNAN Rf:s DATASKYDDSINSTRUKTIONER OCH ÖVERLÄMNAR TILL  ÖSTERSTJERNAN Rf RÄTTIGHETEN ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER ENLIGT DE FÖRE-SKRIFTER SOM NÄMNS I REGISTRET.

Laivasilta 8, PL 63

Skeppsbron 8PB 63

07901 Loviisa, Finland

044 720 3588
0400 120 929

info (at) osterstjernan.fi

  • Facebook Österstjernan

© 2020 Österstjernan